Endring i klima med mer forventet pøsregn, og økt fortetting vil gi mer oversvømmelser i byene. Tette flater øker avrenningen fordi muligheten for tilbakeholdingen av vann i jord og vegetasjon avtar.
Grønne tak og takhager fører mye godt med seg. Tak med vegetasjon erstatter det grøntarealet som forsvant der bygningen står. Grønne tak bidrar således til og både dempe og lede takvann og gatevann etter intense regnskurer.

Fremtidens klimatilpasning  

Det er flomtoppen som ofte lager de største skadene. Belastningen på allerede «overfylte» avløpsrør i byene presser vannet til overflata eller inn i kjellere, der det kan gjøre stor skade. Beplantning på tak kan minimalisere dannelsen av flomvann og således forhindre omfanget av kostbare skader og reparasjoner.
Grønt på taket er en god måte å holde overvann tilbake på, og har en god effekt på flomdemping i mindre nedbørsområder. I tillegg fordamper vannet lettere fra vegetasjon, slik at vi får fuktighet tilbake i atmosfæren.
Det er også mange andre gode grunner til å bruke grønne tak. De kan gi bedre isolasjon og inneklima til huset, og bedre luftkvalitet i byene. For at et grønt tak skal fungere godt til det formålet det er tiltenkt er utformingen av taket avgjørende.
Grønne vegetasjonsdekkede tak er et viktig supplement til byenes grønnstruktur. Et grønnere bymiljø gir innbyggerne en estetisk opplevelse, og kvalitet med å bo i by eller tettbodde strøk. Vegetasjonen bidrar til et rikt biologisk mangfold, og har derfor en positiv effekt for både helse, miljø og for oppvekstsvilkår.

Vegetasjonsdekkede tak

Grønne tak er en eldgammel tradisjon i Norge. Taktekking med torv og gress har vært en byggeskikk i landet vårt gjennom flere hundre år. Torvtakene har blitt videreutviklet og modernisert til nye taktyper, og vi deler i dag grønne vegetasjonsdekkede tak i tre hovedgrupper.
Ekstensive tak har vegetasjon som tåler mye tørke og næringsfattig jordsmonn. Plantene som benyttes er ofte ulike sedumarter innen bergknappfamilien, men det kan også benyttes en blanding av sedum, urter og gress. Intensive tak derimot er takhager som inneholder flere arter og trenger derfor mer stell, som hager, parkanlegg på bakkenivå. Semi-intensive tak er en mellomløsning av de to første. Plantedekket kan være gressplen, trær, busker og stauder.

Go green!

Grønne tak kan i prinsippet anlegges på alle tak, men prisnivået vil variere i forhold til takvinkelen som benyttes på bygget. Anleggskostnadene er ofte større enn ved bruk av takpapp/shingel, men erfaringer viser at grønne tak øker takets levetid betydelig sammenlignet med kun takpapp. Det kan være snakk om en økning på 2-3 ganger av takets levetid. Årsaken er at taket beskyttes mot UV-stråler og intens varme.
Lokalt vil vi kunne møte mange utfordringer med grønne tak. Summen av lokale tiltak vil også ha en global effekt på sikt.